ثبت نامثبت نام

افراد شخصا نميتوانند در اين برنامه به طور مستقيم اطلاعات مربوط به شغل خود را به نمايش در آورند ‎ ‎

چون به علت بين المللى بودن اين برنامه تمام اطلاعات به طور دقيق سنجيده ميشود تا قابل اعتماد و اتكاء بودن آن اثبات گردد. ‎

افرادى كه براى تبليغات هزينه مى كنند در طول دوره ى تبليغ خود ميتوانند با در خواست ويرايش اطلاعات شغل خود را در هر زمان دهند و اطلاعات جديدى اضافه نمايند

افراد شخصا نميتوانند در اين برنامه به طور مستقيم اطلاعات مربوط به شغل خود را به نمايش در آورند ‎ ‎

چون به علت بين المللى بودن اين برنامه تمام اطلاعات به طور دقيق سنجيده ميشود تا قابل اعتماد و اتكاء بودن آن اثبات گردد. ‎

افرادى كه براى تبليغات هزينه مى كنند در طول دوره ى تبليغ خود ميتوانند با در خواست ويرايش اطلاعات شغل خود را در هر زمان دهند و اطلاعات جديدى اضافه نمايند